Koszty kwalifikowalne w poddziałaniu 3.2.1 POIR „Badania na rynek” w ramach pomocy regionalnej

Badania na rynek (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/) to cieszące się dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw z sektora MśP, a więc mikro-,małych i średnich przedsiębiorstw poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie w ramach programu, przyznawane jest między innymi w ramach pomocy regionalnej.

Pomoc regionalna – koszty kwalifikowalne

W ramach pomocy regionalnej Poddziałania 3.2.1 POIR, do kosztów kwalifikowalnych zaliczanych jest szereg kosztów. Są to między innymi koszty związane z:

 • nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • nabyciem prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali o charakterze mieszkalnym,
 • nabyciem, bądź też wytworzeniem środków trwałych,
 • nabyciem robót budowlanych,
 • nabyciem materiałów budowlanych,
 • nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w formie:
 • licencji,
 • patentów,
 • know-how
 • i innych praw własności intelektualnej.

Wymagane jest tu jednak spełnienie warunku, że wartości te będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, któremu przyznane zostało dofinansowanie, które podlegać będą amortyzacji zgodnie z przepisami stanowiącymi o rachunkowości, a ponadto będą nabyte od osób trzecich, które na warunkach rynkowych nie są powiązane z przedsiębiorcom i będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, któremu przyznana została pomoc.

Dodatkowo, będą one związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres co najmniej trzech lat liczonych od dnia zakończenia realizacji projektu.

Poza tym, do kosztów kwalifikowalnych zaliczone są również wydatki ponoszone na spłaty:

 • rat kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (tylko do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu),
 • kapitału nieruchomości zabudowanych  i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu (pod warunkiem, że we wniosku o udzielenie pomocy finansujący został wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot, który jest upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu musi obejmować okres co najmniej trzech lat, liczonych od przewidywanego dnia zakończenia realizacji tegoż projektu),
 • rat kapitału na zakup środków trwałych, innych niż wymienione powyżej, poniesionych przez korzystającego z dofinansowania do dnia zakończenia realizacji projektu – tylko do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku  o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, gdzie umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

 

Autor zdjęcia: poptech